Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Cliënten kunnen met een brede hulpvraag binnen de basis ggz bij mij terecht. Dat betekend dat ik mij richt, zoals verwacht van de verzekeraars gezien mijn opleiding, expertise en bevoegdheden, voornamelijk met kortdurende en laagdrempelige, resultaat gerichte therapie. Daarbij is de problematiek veelal niet gericht is op de zwaardere, chronische specialistische problematiek, daarvoor moet men naar de Specialistische GGZ. Ik maak in mijn praktijk gebruik van Cognitieve gedragstherapie, EMDR en ACT, vaak ook een combinatie daarvan en de behandeling is inzicht gevend, steunend en structurerend van aard, met als belangrijke doel om de cliënt de spiegel voor te houden en bewust te maken welke veranderingen gemaakt kunnen worden, om zodoende meer in balans te komen. Samen met de cliënt werken we in de behandeling aan het meer staat zijn om gezonder om te gaan met stressoren, meer bewustzijn in denken en handelen en gezond en pro actief in het leven te staan. Het doel van de behandeling is op grond van de hulpvraag, na vaststelling van de diagnose en het behandelplan, zo gericht als mogelijk samen te werken aan het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke situatie van de betrokkene.

De gesprekken vinden in alle vertrouwelijkheid plaats en er is respect voor de cliënt met name krijgt de therapeutische relatie veel aandacht, omdat ik het erg belangrijk vindt dat men zich gehoord voelt en dat de cliënten vrij zijn om wat nodig is open te kunnen bespreken.

Middels psychotherapie werken we aan de kern van de negatieve gedachten, gedrag en klachten. Van de cliënt wordt een actieve houding, therapietrouw en gezonde motivatie verwacht, waarbij gedragsverandering noodzakelijk is. Huiswerkopdrachten en concrete veranderprocessen, die in het dagelijkse leven moeten worden toegepast, zijn daarbij onderdeel van. Zonder deze intensieve medewerking inzet van betrokken cliënt is een positief resultaat eigenlijk onmogelijk.

De meest voorkomende problematiek bij de bezoekers aan mijn praktijk:

  • Stemmingsproblematiek: Depressie van licht tot ernstig
  • Verwerkingsproblematiek, trauma verwerking i.v.m. met PTSS ( Post Traumatische Stress Stoornis), rouw verwerking
  • Angststoornissen; o.a. hyperventilatie, paniekstoornis, stress problemen.
  • Arbo problematiek; burn out, werkconflicten
  • Zelfbeeld, laag zelfvertrouwen

Crisis:

De behandeling en contact met mij lopen doorgaans tijdens kantoor uren, onderling wordt persoonlijk afgesproken wanneer en waarvoor men met de psycholoog contact kan opnemen. Appen, e-mailen en smsn kan ten tijdens kantoor uren en in beperkte mate in de avonduren. Maar bij ernstige crisis überhaupt, buiten kantooruren, zult u contact op moeten nemen met uw huisarts, SMASH of andere hulpdienst. Met tussenkomst van de huisarts kan in ernstige gevallen het contact met de crisisdienst noodzakelijk zijn.

Indien er sprak is van spoedzorg , alleen voor zorg die niet kan wachten en u woonachtig bent in Den Haag, dan kunt u de huisartsenpost in Den Haag, Hadoks bellen, (070) 346 96 69. Meer informatie: https://www.hadoks.nl/wanneer-belt-u-de-huisartsenpost/

Cliënttevredenheid:

Het is belangrijk om mijn kwaliteit en de behandeling te monitoren. Daarvoor vraag ik mijn cliënten tussentijds en zeker aan het eind, naast een mondelingen evaluatie ook een cliënt tevredenheidsvragenlijst invullen. Hiermee hoop ik inzichten te krijgen in het verbeteren van mijn werk en kwaliteit.

Ook kan men via https://www.zorgkaartnederland.nl/ een waardering over mijn praktijk invullen.

Waarneming:

In geval van ziekte of uitval van mijn persoon, de behandelaar, zal dat duidelijk t.z.t. worden aangeven met contact gegevens van een collega waarnemer, Gz psycholoog. Dit zal dan op de website en andere contact media worden aangegeven. Er zijn met een directe collega hierover afspraken gemaakt.

Bij zelfmoord gedachten kunt u, indien behandelaar niet bereikbaar is, contact opnemen met:

Stichting 113 Zelfmoordpreventie
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de landelijke organisatie voor preventie van suïcide in Nederland. Mensen met suïcidale gedachten kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week anoniem vragen om ondersteuning via crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp.

Contact:

  • Heb jij zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving die zelfmoordgedachten heeft? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0800 – 113 of gewoon 113.
  • Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over iemand anders? Bel 0800 – 113 of gewoon 113. Of chat via 113.nl. Anoniem, gratis en 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
  • Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800 – 113 of gewoon 113. Of ga naar 113.nl.

Klachten en geschillen regeling:

Ik doe mijn best om mijn werk zo oprecht en professioneel als mogelijk te doen, maar mochten er toch onverhoopt klachten zijn, dan wil ik in eerste instantie dat met u samen bespreken en samen proberen op te lossen.

Maar als wij er onverhoopt samen niet uitkomen en indien u op een andere manier aan uw klacht over mij of mijn werkwijze zou willen werken, dan kunt u terecht bij de NIP/ NVGZP, de Nederlandse vereniging van Gezondheidzorgpsychologen, alwaar ik over een module beschik ter behandeling van klachten en geschillen. Voor nadere informatie:

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cli%C3%ABnten.pdf